Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Dodavatel:

ŠKOLA JE HRA
Mgr. Monika Janouchová
se sídlem Na Tobolce 209, Jičín 50601
e-mail: obchod@skolajehra.cz
tel. 603790046
IČ: 67395350

Dodavatel není plátcem DPH.

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:

670100-2209965793 / 6210 - mBank S.A.

BIC (SWIFT) kód mBank: BREXCZPP

2. Objednávka zboží

Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude informován prostřednictvím uvedeného e-mailu.

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3. Dodání zboží

Dodací lhůta

Dodací lhůta je obvykle 2-5 dní, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme vás neprodleně e-mailem nebo telefonicky informovat.

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám. Přehled způsobů dodání včetně poplatků je uveden v sekci doprava.

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.

Převzetí zboží

Zákazník je povinen objednané zboží převzít a prohlédnout si jej bezprostředně po jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Osobní odběr zboží

Pokud zákazník objednává zboží přes internet a odebírá ho osobně, dodavatel pouze potvrzuje, že zboží je pro zákazníka v provozovně rezervováno. Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout. V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

4. Záruční podmínky a reklamace

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Reklamace

Případné reklamace vyřizujeme individuální dohodou s kupujícími v souladu s platnými zákony.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při:
- vadách vzniklých běžným používáním,
- porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou,
- používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

5. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Poskytnutá data slouží pouze k řádnému zpracování a vyřízení vaší objednávky a nebudou poskytována jinému subjektu.

6. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.skolajehra.cz nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

  • BIC (SWIFT) kód mBank:         BREXCZPP

Kontaktujte nás

Naše zákaznícká linka je k dispozici od 9:00 do 17:00

Telefon:603 790 046

Napiště nám e-mail